x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >大兴区租房 >康庄路租房 >首邑上城租房
首邑上城 7.7分 大兴区 康庄路 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 24 套出租房源
 • 48-193-126-Nj82dgwM82A=82d=元/月
 • 1厅1厨1卫 | 46-195-125-MTU882d2wLj82dDjjqE= | 北向 | 2007年
 • 51-200-125-MTkwMA==88282dd2元/月
 • 1厅1厨1卫 | 53-201-129-MTQuMOOOoQ82d8282d== | 南向 | 2007年
 • 50-200-126-MjAwMA=8282d82d=元/月
 • 4室1厅1卫 | 45-193-115-M82dT82d82cuMeOOoQ== | 南向 | 2007年
 • 51-201-115-N82dDMwMA==8282d元/月
 • 2室1厅1卫 | 46-198-129-OTA82uM82dOOOoQ82d== | 南北 | 2006年
 • 45-192-115-N82d82dD82UwMA==元/月
 • 1室1厅1卫 | 55-202-120-NzIuMO82dOOoQ=82d=82 | 南北 | 2005年
 • 51-195-121-Mzgw82d82dMA==82元/月
 • 1室1厅1卫 | 52-199-127-NjIuMOOO82do882d2Q== | 南北 | 2007年
 • 46-196-122-MjI8282d82dxMA==元/月
 • 1室1厅1卫 | 46-195-119-MTg8882d2d2uMOOOoQ== | 北向 | 2007年 | 9层/共16层
 • 44-192-117-N8282dd82TcwMA==元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 54-194-119-MTA8282ddwLjDjjqE82= | 南北 | 2006年 | 9层/共16层
 • 51-192-118-N82d82dDIwMA==82元/月
 • 1室1厅1卫 | 55-196-126-NjMuM82dOOOo82dQ==82 | 东西 | 2006年 | 9层/共16层
 • 50-196-124-MjA1M82dA=82d82=元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 54-197-123-MTAuMO82d82dOOoQ=82= | 南向 | 1998年 | 9层/共16层
 • 45-195-126-Mj8282dAwMA=82d=元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 52-192-121-M82dTIu82dMOOOo82Q== | 北向 | 1998年 | 4层/共6层
 • 47-196-126-NzAw882d2MA=82d=元/月
 • 3室1厅1卫 | 44-200-117-M8282dTI5LjD82djjqE= | 北向 | 1998年 | 4层/共6层
 • 46-198-117-NTY82d82wM82dA==元/月
 • 2室 | 49-199-120-MTAxLj82d8282dDjjqE= | 北向 | 1998年 | 4层/共6层
 • 49-196-120-NDkwM882d2dA82==元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 55-197-127-NjUuMO82dOOoQ82d==82 | 东北 | 2008年 | 3层/共15层
 • 48-194-117-Mjk82d82dwM82A==元/月
 • 1厅1卫 | 48-194-124-MjU82duM8282dOOOoQ== | 东北 | 2008年 | 3层/共15层
 • 50-195-126-MjA182dMA=8282d=元/月
 • 1厅1卫 | 52-192-130-M82dTUuMOOOo82Q=82d= | 东北 | 2008年 | 3层/共15层
 • 44-197-119-M82jQ82dw82dMA==元/月
 • 1厅1卫 | 55-199-130-MTguMOOO82doQ==882d2 | 东北 | 2008年 | 3层/共15层
 • 44-200-121-N82zMwM82dA=82d=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 47-196-115-M82dTIx882d2LjDjjqE= | 南北 | 2007年 | 3层/共15层
 • 48-192-121-N82dzUw82dM82A==元/月
 • 3室 | 44-205-130-M82TM1LjDjjqE=8282dd | 南北 | 2007年 | 3层/共15层
 • 49-197-116-Nj82dgwMA82d82==元/月
 • 3室2厅1厨 | 54-204-119-MTIyL82djPjjqE8282d= | 南北 | 2007年 | 3层/共15层